DRIFTING.com

DRIFTING.com (http://www.drifting.com/forums/index.php)
-   General Chat (DRIFTING Discussion/News and SITE Updates) (http://www.drifting.com/forums/forumdisplay.php?f=12)
-   -   (Unofficial Drivers List) Formula DRIFT ASIA Round 2 - Fuji Speedway 2014 (http://www.drifting.com/forums/showthread.php?t=31839)

INFO 07-03-2014 03:12 PM

(Unofficial Drivers List) Formula DRIFT ASIA Round 2 - Fuji Speedway 2014
 
(Unofficial Drivers List) Formula DRIFT ASIA Round 2 - Fuji Speedway 2014

Drivers List
Shun Qi Liu
Zhuo Liu
Fredric Aasbo
Ng Sheng Nain
Chi Lun Tang
Daynom Templeman
Oat Krerpradab
Masao Suenaga
Saranon Pronpatanarak
S Chanatpon Kerdpiam
Emmanual Amandio
Robert Whyte
Muhammad Zaiham Hamdan
Wan Johan Rahim
Kazuto Ichiyanagi
Mike Whiddett
Yoshiaki waki
Michihiro Takatori
Kiyotaka Yamazaki
Masataka Kawashima
Manabu Fujinaka
Yuki Inaoka
Kunihiko Teramachi
Tsutomu Fujio Yuji Tanaka
Koji Yamaguchi
Kazuya Bai
Daisuke Hasegawa
Yoshifumi Tadokoro
Tadahiro Fukada
Ikuo Saito
Noritsugu Totani
Seimi Tanaka
Masashi Yokoi
Atsushi Taniguchi
Hirohide Tanaka
Daigo Saito
Yuichiro Takahashi
Nobuhisa Sone
Katsuhiro Ueo
Takeshi Mogi
Robbie Nishida
Toshimitsu Mauda
Mito Shinnosuke
Masaki Kasahara
Shinji Minowa
Kitashiba Tomoyuki
Kuroi Takamasa
Shinozaki Yoshinori
Iizuka Kazuya
Takahashi Kuniaki


All times are GMT -7. The time now is 03:43 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.